Obchodní podmínky AKCE 3roky

LOG

 

Obchodní podmínky prodloužené záruky 

AKCE 3roky

 


Službu prodloužená záruka Elektrokupuj.cz (dále jen Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz ) na tři roky poskytuje společnost Levap Trading s.r.o. se sídlem v Pustějov 278, PSČ 742 43, IČ: 07349084, všem zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané výrobky (v souladu s § 419 Občanského zákoníku) nikoliv pro podnikání.

Služba Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz je poskytována společností Levap Trading s.r.o. nad rámec zákonné záruky, a to ze dvou na tři roky. Začátek platnosti služby Prodloužená záruka je shodný s datem nákupu výrobku na kamenné prodejně a končí uplynutím příslušné délky služby Prodloužená záruka v maximální délce tří let a to ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec prodloužené záruky. V případě koupě na e-shopu elektrokupuj.cz, je začátek platnosti služby Prodloužená záruka shodný s datem odeslání zboží ze skladu společnosti Levap Trading s.r.o.

Podmínky uplatnění služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz nejsou shodné s podmínkami práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami Prodloužené záruky Elektrokupuj.cz, které jsou k nahlédnutí na prodejně ELEKTRO STUDÉNKA elektrokupuj.cz – specialista na elektrotechniku, nebo na této stránce.
Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění.
Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.
Nárok na tuto službu vzniká automaticky po zakoupení zboží a to do 30.12.2020 23:59, ale je podmíněno úhradou částky za objednávku zákazníkem rovněž do 30.12.2020 23:59.
V případě objednávky přes e-shop je zákazníkovi aktivována služba Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz automaticky! Předložení faktury nebo prodejního dokladu jsou podmínkou při uplatnění a řešení reklamace Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz .
Výjimkou jsou všechny akumulátory . Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.
Prodloužená záruka se nevztahuje na vady výrobku:

na které byl zákazník upozorněn a na jiné vady, které již výrobce vyloučil ve své záruce za jakost při prodeji výrobku,
pokud zákazník před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu,
způsobené :

nesprávnou či nedostatečnou údržbou výrobku, přetěžováním výrobku, užíváním výrobku v rozporu s pokyny výrobce či za neobvyklých podmínek nebo jinak způsobené zákazníkem, vzniklé běžným opotřebením, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, zapříčiněné účinky klimatických a jiných vnějších vlivů, jakož i vady zapříčiněné živelnou událostí, havárií, vandalismem, krádeží nebo přepravou výrobku, jejichž opravy byly prováděny jiným subjektem než autorizovaným smluvním servisem, způsobené nedostatečnou opravou nebo dalším používáním výrobku bez opravy dříve se vyskytnuvší závady výrobku, způsobené mechanickým poškozením zboží, součásti výrobku spotřebního charakteru podléhající rychlému opotřebení, preventivně odstraňované vady během pravidelné servisní prohlídky výrobku, vady na akumulátorech neodstranitelné vady, které ale zároveň nebrání řádnému užívání výrobku ke svému účelu, vady na výrobku, které jsou výrobní povahy a jako takové jsou odstraňovány v rámci hromadných akcí výrobce. Plnění Prodloužené záruky může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Zánik odstoupením od kupní smlouvy

V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy přede dnem nebo v den počátku Prodloužené záruky, zaniká Prodloužená záruka dnem odstoupení od kupní smlouvy.

Společnost Levap Trading s.r.o. neodpovídá za službu Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz je neplatná na vady výrobku způsobené zejména:

Nevhodnými provozními podmínkami
Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
Jakýmkoli nestandardním zásahem do výrobku
Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
Mechanickým poškozením
Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
Neodborným uvedením do provozu
Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje doba k uplatnění práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku

Plnění formou opravy reklamovaného výrobku

V případě opravy reklamovaného výrobku budou k opravě použity náhradní díly od kteréhokoliv výrobce. Funkčnost náhradních dílů bude odpovídat funkčnosti původních dílů.

Do nákladů na dodání nového výrobku nebo výměnu součásti výrobku s Prodlouženou zárukou se kromě nákladů na nový výrobek nebo novou součást výrobku s Prodlouženou zárukou zahrnují i náklady na dopravu výrobku do servisu nebo prodejny, pokud tuto dopravu organizuje společnost Levap trading s.r.o. prostřednictvím svého smluvního partnera, a případné náklady na původně zamýšlenou opravu výrobku.

Poskytnutím plnění formou dodání nového výrobku nebo výměny součásti výrobku s prodlouženou zárukou smlouva zaniká.

 

Odstoupení zákazníka od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

Uplatnění služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz – řešení reklamace

Pokud se během prodloužené záruky objeví vada na výrobku, zákazník navštíví se zakoupeným výrobkem a prodejním dokladem zpravidla prodejnu, kde výrobek zakoupil. V případě, že výrobek zakoupil na e-shopu www.elektrokupuj.cz, využije rovněž prodejnu Elektro Studénka elektrokupuj.cz – Specialista na elektrotechniku. Pracovníci servisu ověří platnost prodejního dokladu a posoudí charakter závady. Současně vystaví reklamační protokol a předají zakázku k opravě. Následně servisní středisko kontaktuje zákazníka a domluví se s ním na způsobu a termínu opravy. V případě, že je výrobek neopravitelný nebo by oprava byla nerentabilní, poskytneme zákazníkovi nový výrobek srovnatelných technických parametrů.

Pro bližší informace o postupu reklamace je možné také kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle +420 739 303 456 nebo na e-mailu reklamace@elektrokupuj.cz, kde bude sdělen přesný postup řešení reklamace.

Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@elektrokupuj.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží Prodloužené záruky Elektro Studénka elektrokupuj.cz. Při převzetí výrobku na prodejně k reklamaci a uplatnění Prodloužené záruky elektrokupuj.cz vystaví přebírající technik potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.

Reklamace obsahuje:

Název produktu a typ
Popis vady uvedený zákazníkem
Datum zakoupení výrobku
Datum uplatnění reklamace
Stav výrobku a dodaného příslušenství
Předané doklady
Podpis zákazníka a razítko prodávajícího
Další informace:

Lhůta pro vyřízení reklamace služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si společnost Levap Trading s.r.o. v průběhu služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě, že je výrobek neopravitelný tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných nebo lepších technických parametrů, které nabídne kamenná prodejna Elektro Studénka Levap Trading s.r.o. z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz zaniká bez jakýchkoli dalších nároků zákazníka.

Další podmínky a ujednání
Zakoupením služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz na prodejně či aktivací služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz na webu zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz a se zpracováním všech údajů, které uvedl při registraci. Tyto údaje budou využity společností Levap trading s.r.o. při uplatnění služby, dopravy zboží a řešení reklamací.

Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz si společnost Levap Trading s.r.o. vyhrazuje právo považovat službu Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz za neplatnou, a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovémto případě může být vada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020. Levap Trading s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek služby Prodloužená záruka Elektro Studénka elektrokupuj.cz bude vždy k nahlédnutí na prodejně Elektro Studénka elektrokupuj.cz náměstí Republiky 700, Studénka 742 13 – specialista na zahradu nebo na webu www.elektrokupuj.cz